نویسنده = ���������������� ��������
کنترل فازی تطبیقی ربات تک چرخ الکتریکی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 61-75

10.22044/jsfm.2015.411

محمد مهدی فاتح؛ جواد کیقبادی