نویسنده = ���������� ��������
بررسی تاثیر هندسه کانال‌های تزریق گاز بر عملکرد و رفتار دینامیکی پیل سوختی غشا پلیمری

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 121-128

10.22044/jsfm.2023.12545.3681

حجت اشرفی؛ نیما احمدی شیخ سرمست؛ نادر پورمحمود؛ ایرج میرزایی؛ امین دمیا؛ امین خلیل زادگان