نویسنده = �������������� ����������
بهینه‌سازی ضخامت اجزای جعبه‌بال یک هواپیما با روش طراحی آزمایش‌ها

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 43-56

10.22044/jsfm.2023.12491.3678

بهروز شهریاری؛ اصغر مهدیان؛ مهدی شیرانی؛ مصطفی صحرایی؛ مجتبی اسماعیلیان