نویسنده = فرزاد بازدیدی تهرانی
تحلیل انتقال گرمای جابجایی مختلط نانو سیال آب و اکسید مس در کانال قائم مربعی با رویکرد دو فاز اویلر- لاگرانژ

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 227-244

10.22044/jsfm.2016.751

فرزاد بازدیدی طهرانی؛ نعیم اکرامی جولندان؛ محمد صداقت نژاد؛ سید ایمان واصفی