نویسنده = ������������ �������������� ������
بررسی عددی تأثیر جدار الاستیک بر انتقال گرما در برهم کنش شاره-جامد حول استوانه محصور در کانال

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 47-58

10.22044/jsfm.2022.11303.3485

حجت داننده اسکوئی؛ سید اسماعیل رضوی؛ دکتر سیدفرامرز رنجبر