نویسنده = ������ �������������� ��������
مطالعه تجربی ناودان جمع کننده ی خورشیدی با سیم پیچ مارپیچ

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 283-292

10.22044/jsfm.2022.10757.3387

محمد قزم ملطاشی؛ محمد مقیمان؛ صباح عودة