نویسنده = ������������ ������������
تأثیر پوشش آلومینایدی روی عمر خزشی سوپرآلیاژ پایه نیکل Rene-80

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 145-156

10.22044/jsfm.2021.2176

مهرداد کریمی؛ مصطفی لیوانی؛ حمیدرضا زارعی