نویسنده = ������ �������� ������������ ������ ������
تحلیل تجربی و عددی پارامترهای هندسی موثر بر میزان جذب انرژی در سازه‌های با نسبت پواسون منفی از جنس آلیاژ آلومینیوم 1100

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 311-324

احسان اعتمادی؛ علی رضا ملا محمد زمانی؛ محسن صفی خانی نسیم