نویسنده = ������������ ��������������
شبیه سازی سه بعدی توربین کروی لوسید و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف پره ها بر عملکرد آن

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 115-131

10.22044/jsfm.2022.9993.3346

بهنام دشتی محمودابادی؛ حمیدرضا زارعی؛ محمود پسندیده فرد