نویسنده = ������������ ������������������ ��������
بررسی عددی تاثیر عملگرهای پلاسمای سد تخلیه دی‌الکتریک (DBD) بر کنترل جدایش جریان فراصوت

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 133-148

10.22044/jsfm.2020.9821.3210

امین نظریان شهربابکی؛ مهرداد بززاززاده؛ روح ا... خوشخو