نویسنده = ������������ ������������
شبیه سازی عددی اثرات تداخل بار باد در اطراف گروهی از ساختمان‌های بلند

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 285-301

10.22044/jsfm.2015.529

مهرداد حجازی؛ محمدعلی محمد تقی‌زاده؛ ابراهیم افشاری


تحلیل منارهای تاریخی آجری ایران تحت بار باد

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 165-176

10.22044/jsfm.2015.420

مهرداد حجازی؛ سیدمحمد مویدیان؛ مریم داعی