نویسنده = �������������������� ���� �������������� ������
بررسی عددی اثر مولدگردابه دوپره پاد چرخشی در حالت غیر فعال روی ایرفویل ناکا 2412

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 235-252

10.22044/jsfm.2022.9634.3175

حسن ابوالقاسمی گل افشانی؛ احسان روحی