نویسنده = �������������� �������� ����������
پاسخ دینامیکی تیر ساندویچی خمیده دارای هسته انعطاف‌پذیر تحت ضربه شعاعی با سرعت پایین

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 13-29

10.22044/jsfm.2015.418

فرامرز آشنای قاسمی؛ کرامت ملکزاده فرد؛ محمد علی خلیلی