نویسنده = ������������ ����������
بررسی تاثیر ارتفاع صفحات پیچان بر دنباله استوانه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 223-236

10.22044/jsfm.2019.8568.2949

عبدالامیر بک خوشنویس؛ مجتبی بلوکی؛ میترا یادگاری