نویسنده = نیما احمدی شیخ سرمست
بررسی تاثیر هندسه کانال‌های تزریق گاز بر عملکرد و رفتار دینامیکی پیل سوختی غشا پلیمری

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 121-128

10.22044/jsfm.2023.12545.3681

حجت اشرفی؛ نیما احمدی شیخ سرمست؛ نادر پورمحمود؛ ایرج میرزایی؛ امین دمیا؛ امین خلیل زادگان


تحلیل آزمایشگاهی و عددی تاثیر عرض شانه و شکل هندسی کانال‌های گاز بر عملکرد سلول سوختی با غشاء تبادل پروتون

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 357-372

10.22044/jsfm.2020.9332.3108

سجاداله رضازاده؛ مجتبی رسولی قره ورن؛ نیما احمدی شیخ سرمست؛ هاله صادقی


تاثیر کانال‌های گاز و پیکربندی لایه‌های انتشار گاز بر روی عملکرد غشای الکترولیتی پلیمر سلول سوختی

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 249-263

10.22044/jsfm.2019.8525.2935

علی شیخ محمدی؛ ایرج میرزایی؛ نادر پورمحمود؛ نیما احمدی شیخ سرمست