نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
مطالعه عددی و تجربی اثر سرعت شکل دهی در فرآیند کشش عمیق گرم گرادیانی

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 51-66

10.22044/jsfm.2018.6903.2596

ابوذر بریمانی ورندی؛ سید جمال حسینی پور


پارامترهای مدل خسارت GTN برای شبیه سازی شکست نرم در آلیاژ آلومینیم O-5083

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 129-142

10.22044/jsfm.2016.642

میلاد پرمه؛ سید جمال حسینی پور؛ حامد جمشیدی اول