نویسنده = ���������� ���������� ��������
راهکار بهینه سازی چند هدفه برای طراحی بید های کششی و نیروی ورقگیر در فرآیند شکل دهی ورق

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 167-179

10.22044/jsfm.2016.749

پرویز کحال؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ حامد دیلمی عضدی