نویسنده = ���������������� ���������������� ������ ��������
بررسی جریان حول چند مقطع استوانه ای با استفاده ازیک روش مرز مستغرق

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 111-123

10.22044/jsfm.2014.245

علی اکبر حسینجانی میاندهی؛ علی اشرفی زاده