نویسنده = ������������������ ������������
روشی کارا جهت محاسبه میزان گاز هدررفت از شبکه‏های شاخه‏ای با در نظر گرفتن افت‏های موضعی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 271-284

10.22044/jsfm.2015.416

مرتضی بهبهانی‏ نژاد؛ عزیز عظیمی؛ حجت سعیدیان؛ مازیار چنگیزیان