نویسنده = رضا ابراهیمی
تحلیل اگزرژی و بررسی اثر پروفیل نازل روی عملکرد توربین فراصوت در پذیرش جزئی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 169-184

10.22044/jsfm.2020.7208.2658

علی چراغی؛ رضا ابراهیمی؛ حسن کریمی؛ رضا آقایی طوق؛ محمدجواد منتظری


شبیه سازی عددی یک بعدی عملکرد رانشگر پالس پلاسمایی با پیشران جامد

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 161-173

10.22044/jsfm.2017.970

اکرم صدیق؛ رضا ابراهیمی


شبیه‌سازی عددی جریان پلاسمای غیرتعادلی در یک رانشگر پلاسمایی مغناطیسی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 89-101

10.22044/jsfm.2014.316

مهدی آهنگر؛ رضا ابراهیمی؛ شمس مهرزاد