نویسنده = �������� �������� �������� ������
مطالعه اثر نانو سیال در تبادلگر حرارتی خنک کاری روغن موتور دیزل دریایی

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 221-233

10.22044/jsfm.2018.6534.2531

سجاد براتی بنی؛ ایمان پیشکار؛ محمدرضا سلیم پور


بررسی تجربی انتقال حرارت جریان نانوسیال آب/TiO2 در لوله افقی با نوار پیچه تحت شرایط دمای ثابت دیواره

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 165-172

10.22044/jsfm.2015.584

امیر هوشمند؛ احمد صداقت؛ محمد رضا سلیم پور؛ عابدین زرگوشی؛ عیسی محسنی