نویسنده = ������������ ������������ ����������
بررسی رفتار رئولوژیکی سوسپانسیون های حاوی سیال قانون توانی با استفاده از ترکیب روش شبکه بولتزمن و نمایه هموار

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 197-210

10.22044/jsfm.2019.8227.2871

حمیده روحانی تزنگی؛ عطالله سلطانی گوهرریزی؛ ابراهیم جهانشاهی جواران