نویسنده = ���������������� ������������
شبیهسازی اثرات تیغه میراکننده بر میزان تلاطم در مخزن سوخت هواپیمای مدل

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 275-287

10.22044/jsfm.2019.7964.2809

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ بهمن امجدیان؛ حسین نورشاد