نویسنده = ���������� ���������������������� ������ ��������