نویسنده = �������� �������� ���������������� ����������
بررسی تجربی فرآیند جوشکاری نقطه‌ای در اهداف فلزی تحت ضربه با پرتابه‌های مسطح و مخروطی

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 39-49

10.22044/jsfm.2019.7737.2768

صدیقه حسین زاده صالحکوه؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ هاشم بابایی