نویسنده = �������� �������� ���������������� �������� ��������