نویسنده = ���������� ���������� ��������
هدایت و کنترل ربات زیرآبی با استفاده از سیستم کنترل ANFIS

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 33-46

10.22044/jsfm.2014.239

میثم رستمی؛ جلال جوادی مقدم؛ احمد باقری