نویسنده = محمدرضا شیخ الاسلامی
امکان سنجی عددی استفاده از پمپ‌های پیزوالکتریک جهت کاربرد به عنوان پمپ تزریق با در نظر گرفتن بر همکنش سیال و سازه

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 175-189

10.22044/jsfm.2022.11134.3456

رفعت محمدی؛ محمدرضا شیخ الاسلامی؛ فاطمه راهزانی؛ محمدرضا قادری؛ مجتبی مهاجری


بررسی شرایط عملکردی بر رفتار حرکتی ذره و حداکثر چگالی قابل تعلیق در فرآیند تعلیق فراصوت

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 71-84

10.22044/jsfm.2021.2206

داود دهقانی؛ محمدرضا شیخ الاسلامی؛ علی جباری؛ سیامک مزدک


بهینه سازی رفتار ترمومکانیکی هورن فراصوت از طریق اصلاح هندسه

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 31-42

10.22044/jsfm.2021.8874.3014

محمد ظهورمسگر؛ حامد صفی خانی؛ محمدرضا شیخ الاسلامی؛ سیامک مزدک