نویسنده = ���������� ��������
تحلیل فرکانسی ریزش گردابه در کسکید کمپرسور محوری در اعداد رینولدز متوسط

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 19-27

10.22044/jsfm.2016.687

محمد حسن شجاعی فرد؛ مسعود رجبی اسلامی؛ جواد زارع


بررسی و مقایسه اثر نانو سیالات مختلف بر عملکرد گرمایی لوله حرارتی

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 83-95

10.22044/jsfm.2013.206

محمد حسن شجاعی فرد؛ جواد زارع؛ مجتبی طحانی