نویسنده = �������� ������������ ������ �������� ��������