نویسنده = ������������ �������������� ��������
اثر تعداد صفحه بر شرایط بهینه مبدل حرارتی صفحه‌ای واشردار با هیبرید گرافن-نانولوله کربنی

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 149-163

10.22044/jsfm.2021.11020.3434

امید رمضانی ازغندی؛ محمد جواد مغربی؛ علیرضا تیمورتاش