نویسنده = حسین افشین
بررسی تأثیر پارامترهای مؤثر بر اطفای آتش در تونل زغال‌سنگ در حال پیشروی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 117-131

10.22044/jsfm.2022.11590.3534

عرفان کاوکار مقدم؛ اسماعیل محمدیان؛ حسین افشین؛ بیژن فرهانیه


اصلاح پروفیل ایرفویل فن بدون پره و بررسی منحنی افزایش دبی فن

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 169-179

10.22044/jsfm.2015.427

محمد جعفری؛ حسین افشین؛ بیژن فرهانیه


بررسی آزمایشگاهی صعود دنباله ای از قطرات در یک سیال لزج

دوره 1، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 39-46

10.22044/jsfm.2012.58

میلاد امین زاده؛ امیر ملکی ضامنجانی؛ حسین افشین؛ بهار فیروزآبادی