نویسنده = ���������������� ����������
آنالیز پایداری جریان جابجایی آزاد با تغییر خواص فیزیکی به کمک تئوری پایداری خطی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 157-169

10.22044/jsfm.2018.6153.2462

مصطفی ورمزیار؛ مهدی میراعلم؛ محمدرضا حبیبی؛ مصطفی دهقانی مبارکه؛ آرش محمدی