نویسنده = �������� ������ �������� ����������������