نویسنده = ������ ������������ �������� ��������
شبیه سازی عددی و ارزیابی تجربی تلاطم سطح آزاد مایع تحت تحریک عرضی در یک مخزن مستطیلی

دوره 1، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 89-95

10.22044/jsfm.2012.30

علی سررشته داری؛ محمد محسن شاه مردان؛ رسول قرایی