نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
بررسی رفتار فوم کامپوزیتی A356/SiCp تحت بار ضربه ای با سرعت پائین

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 129-147

10.22044/jsfm.2017.4742.2206

حسین فراهت؛ سید یوسف احمدی بروغنی