نویسنده = ������ �������������� ����������
تعیین ثابت‌های مدل آسیب جانسون-کوک برای ورق مس خالص تجاری توسط آزمایش کشش بر روی نمونه های شیاردار

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 97-110

10.22044/jsfm.2021.9856.3215

مسعود رخش خورشید؛ صادق رنجبر؛ سید احسان افتخاری شهری