نویسنده = �������� �������� ������������ ��������
تاثیر پارامترهای طراحی و شرایط مونتاژ بر عملکرد یاتاقان‌های ژورنال غیر‌مدور با روانکار میکروپلار

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 13-25

10.22044/jsfm.2015.409

مهدی زارع مهرجردی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ رضا رشیدی میبدی