نویسنده = ������ �������������� ������������
تاثیر نسبت هم‌ارزی هوا-سوخت بر فرآیند احتراق در کوره واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی رازی

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 119-132

10.22044/jsfm.2021.10168.3271

علیرضا دنه دزفولی؛ شیوا خمیسی؛ سید سعید بحرینیان


شبیه‌سازی جریان دوفاز روغن و هوا در یاتاقان پایینی ژنراتور نیروگاه سد شهید عباسپور

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 203-216

10.22044/jsfm.2019.7906.2796

سارا طاهری پور؛ محمدرضا صفاریان؛ علیرضا دنه دزفولی