نویسنده = ���������� �������������� �������� ������