نویسنده = ������������������ �������� ������ ����������������
بهینه سازی عملکرد سیکل رانکین آلی مبتنی بر مطالعه مقایسه ای روش‌های باکس-بهنکن و مرکب مرکزی

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 219-232

10.22044/jsfm.2021.2181

محمد احسان کاظمیان؛ سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب؛ ابراهیم جهانشاهی جواران