نویسنده = ���������� ��������
ارزیابی تغییرات فرمول‏بندی لاستیک با اندازه گیری سرعت امواج فراصوتی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 285-294

10.22044/jsfm.2016.775

مرتضی طاهری؛ ابوالفضل فورگی نژاد؛ مهدی شیوا؛ سید محمد امام؛ امیرهوشنگ حدادی