نویسنده = ������ �������� �������� ����������
تأثیرات شرایط مرزی دلخواه بر پاسخ ورق چندلایة کامپوزیتی تحت ضربة با جرم بزرگ و سرعت‌پایین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-49

10.22044/jsfm.2018.6333.2495

رضا پاک نژاد؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ کرامت ملک زاده فرد