نویسنده = ������������ ������������������ ��������
مدل‎سازیترمودینامیکی انتقال حرارت و بخار در رطوبت‌زن غشایی پوسته و لوله :نوع گاز – گاز

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 223-236

10.22044/jsfm.2015.591

محمد باروتی اردستانی؛ حسن حسن زاده؛ سید یوسف احمدی بروغنی