نویسنده = ������������ ������������
تحلیل عددی انتقال حرارت جریان آشفته رفت و برگشتی در مبدل حرارتی موتور استرلینگ

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 187-200

10.22044/jsfm.2015.676

محمدرضا آزموده؛ علی کشاورز ولیان؛ حجت صابری نژاد؛ علیرضا بتوئی