نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������������
تحلیل ترمودینامیکی بازتوانی نیروگاه بخار شهید محمد منتظری اصفهان به روش گرمایش آب تغذیه

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 311-328

10.22044/jsfm.2016.777

غلامرضا احمدی شیخ شبانی؛ داود طغرایی؛ احمدرضا عظیمیان؛ امیدعلی اکبری