نویسنده = سید مرتضی جوادپور
بررسی تجربی کاهش اتلاف هد به وسیله ی حباب های هوا در جریان تیلور-کوئت آشفته

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 147-160

10.22044/jsfm.2017.929

رضا مریمی؛ سعید فراهت؛ سیدمرتضی جوادپور


مطالعه تجربی و عددی پارامترهای سوپرکاویتاسیون مصنوعی حول ‌کاواک‌زا 30 درجه

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 303-314

10.22044/jsfm.2015.721

سید مرتضی جوادپور؛ سعید فراهت؛ حسین عجم؛ محمود سالاری؛ علیرضا حسین نژاد دوین