نویسنده = ���������� ����������
پارامترهای مدل خسارت GTN برای شبیه سازی شکست نرم در آلیاژ آلومینیم O-5083

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 129-142

10.22044/jsfm.2016.642

میلاد پرمه؛ سید جمال حسینی پور؛ حامد جمشیدی اول