نویسنده = ���������������� ������ ���������� ��������
تحلیل تجربی اثر میزان کرنش بر ضرایب ناهمسانگردی ورق آلومینیوم 6061 با استفاده از روش آنالیز تصاویر دیجیتال

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 73-84

10.22044/jsfm.2016.690

امید ارجمند؛ مهدی گردویی؛ حسین خسروی؛ سجاد ایزدپناه نجم آباد