نویسنده = ���������� �������������� ������ ������
کاربرد تجزیه مقدار تکین در روش ترکیب مودهای مؤلفه‌ها با رویکرد تجربی در مدل ورق

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 1-14

10.22044/jsfm.2013.155

سید علی حسینی کردخیلی؛ سید حسن مومنی ماسوله